Podstawy prawne działania

Statut Gminy Przykona

Podstawy prawne działania i kompetencje Rady Gminy określa USTAWA z dnia 8 marca 1990 r.o samorz dzie gminnym  (Dz.U.01.142.1591 póź. zm. ) oraz Statut Gminy Przykona(UCHWAŁA  Nr V/16/03 Rady Gminy Przykona z dnia 15 stycznia 2003 r. )
Dokumenty te załaczone są poniżej w formie załaczników (format PDF)