Dzisiaj jest poniedziałek, 08 marzec
Imieniny Beatyi

XXVI sesja Rady Gminy Przykona odbędzie się w dniu 16 lutego 2021 roku
o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Przykona, na Sali OSP - świetlicy w Przykonie.

Porządek obrad:

1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.   Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4.    Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Wnioski radnych.
7.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
8.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2021-2026.
9.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Przykona.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu Utrzymania porządku i czystości  na terenie gminy Przykona.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  i zagospodarowania tych odpadów i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Paulinów, gm. Przykona.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębach geodezyjnych Paulinów, Kaczki Plastowe Gmina Przykona.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona na rok 2021.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania skargi z dnia 14 sierpnia 2020 r. na działanie Wójta Gminy Przykona w zakresie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przykona oraz korespondencji wpływającej do Urzędu Gminy Przykona, a adresowanej do Rady Gminy Przykona za częściowo zasadną.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 14 grudnia 2020 roku.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 14 grudnia 2020 roku.
18. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski radnych. 
19. Wolne wnioski i zapytania.
20. Zamknięcie XXVI sesji Rady Gminy Przykona.


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 3931144 gościem