Dzisiaj jest poniedziałek, 08 marzec
Imieniny Beatyi

W dniu 16 lutego 2021 r. odbyła się XXVI Sesja Rady Gminy Przykona.  Sesji przewodniczył  Przewodniczący Rady Gminy Maksymilian Majchrzak.

Porządek obrad obejmował następujące tematy:

 1. Zmiany budżetu Gminy na 2021 rok i Wieloletniej  Prognozy Finansowej  Gminy  Przykona na lata 2021-2026.
 2. Zwolnienie z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Przykona.
 3. Regulamin Utrzymania porządku i czystości  na terenie gminy Przykona.
 4. Sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
 5. Nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Paulinów, gm. Przykona.
 6. Obciążenie nieruchomości w obrębach geodezyjnych Paulinów, Kaczki Plastowe Gmina Przykona.
 7. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona na rok 2021.
 8. Uznanie skargi z dnia 14 sierpnia 2020 r. na działanie Wójta Gminy Przykona w zakresie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przykona oraz korespondencji wpływającej do Urzędu Gminy Przykona, a adresowanej do Rady Gminy Przykona za częściowo zasadną.
 9. Rozpatrzenie petycji z dnia 14 grudnia 2020 roku.
 10. Przedłużenie terminu rozpatrzenia skargi z dnia 1 lutego 2021r
 11. Wyłączenie przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w przedmiocie rozpatrzenia skargi z dnia 1 lutego 2021r.
 12. Wniesienie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.

Projekty uchwał, które zostały poddane pod głosowanie  omawiali : Barbara Zając – Główna Księgowa, Sekretarz Gminy – Marianna Olejnik, Karolina Grynda, Tomasz Rosiak, Marta Nita, Karolina Szewczyk, Edyta Koralewska - inspektorzy

Podczas sesji zostały złożone następujące wnioski i zapytania:

- funkcjonowanie przepompowni ścieków w miejscowości Laski

- utylizacja folii rolniczych

- zagospodarowanie budynku komunalnego w Boleszczynie

- wykonanie oznakowania poziomego na drodze gminnej Psary – Dąbrowa

- uregulowanie cieku wodnego na rzece Teleszyna

- wycinka krzaków i żwirowanie w miejscowości Młyniska

Odpowiedzi na wnioski, pytania i uwagi udzielił Wójt Gminy Mirosław Broniszewski


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 3931077 gościem