Dzisiaj jest poniedziałek, 08 marzec
Imieniny Beatyi

W dniu 9 lutego 2021 roku o godz. 1100 w Urzędzie Gminy Przykona, na Sali OSP - świetlicy w Przykonie odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych i Socjalnych

Projekt porządku obrad :

1.  Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.   Ustalenie porządku obrad.
3.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
4.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2021-2026.
5.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Przykona.
6.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu Utrzymania porządku i czystości  na terenie gminy Przykona.
7.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
8.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Paulinów, gm. Przykona.
9.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębach geodezyjnych Paulinów, Kaczki Plastowe Gmina Przykona.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona na rok 2021.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania skargi z dnia 14 sierpnia 2020 r. na działanie Wójta Gminy Przykona w zakresie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przykona oraz korespondencji wpływającej do Urzędu Gminy Przykona, a adresowanej do Rady Gminy Przykona za częściowo zasadną.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 14 grudnia 2020 roku.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 14 grudnia 2020 roku.
14.  Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
15. Wolne wnioski i zapytania.
16. Zamknięcie obrad XXVII Wspólnego Posiedzenia Komisji Stałych.


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 3930791 gościem